.

Chan eil mi a' tuigsinn
Tha gaol agam ort
Ach bheir mi dhut sgailc!
Mar sin leibh an dràsda

Kommentera här: